Monthly Archives: December 2017

Folkerepublikken Donetsk åpner representasjon i Finland

Johan Bäckman åpner FRD-representasjonen.

Like etter Finlands 100-årsdag, 6/12, åpnes representasjons-senteret for Donetsk, 9/12, i Helsinki. Det får stor medie-dekning i Donetsk, Russland og Ukraina. Senteret har offisiell status i Finland fra høsten 2016 og er lagt inn i organisasjons-registeret. Fra sommeren 2014 har FRD-representasjon hatt juridisk hjelp fra Donetsk-myndigheter. Det er en lang tradisjon i Finland å støtte representanter for ikke-anerkjente stater og naturlig å gi Donetsk-republikken den muligheten. Øst-Tyskland (DDR) og Palestina opplevde i sin tid det samme, trass i at de ikke var internasjonalt anerkjent. Det overrasker derfor ikke når flere finner som da støttet DDR, nå er blant supporterne av folkerepublikken Donetsk. Det betyr trolig også at mange finner, også intellektuelle, er positivt innstilt til Donetsk. Og finske myndigheter er tilfreds med en representasjon som styrker landets internasjonale posisjon som aktiv fredsskaper, bl a gjennom fredsprosessen i Minsk.

Donetsk-representasjonen har organisert turer for finner til Donbass og vil fortsette med det i 2018. Det er publisert bøker på finsk. Konferanser med nordiske eksperter er organisert. Viktigste resultat så langt er at de fleste i Finland kjenner til folkerepublikken Donetsk og godtar dens eksistens. Også journalister omtaler republikken med mer respekt.

Representasjons-kontoret åpnes i en god atmosfære med finner av ulik bakgrunn. Talen fra folkerepublikkens utenriksminister, Natalia Nikonorova, ble lest høyt for tilhørerne i starten av arrangementet, noe er gjengitt på plaketten under:

»På vegne av innbyggerne i folkerepublikken Donetsk er vi takknemlige for finske bidrag til kontakt med et internasjonalt fellesskap. Åpning av senteret styrker medie, — kultur-og økonomi-forbindelser mellom våre to land. Vi er viss på at senteret vil føre til mer samarbeid mellom to folk og vennskapelige forbindelser med alle nasjoner. Støtte til folket i Donbass og forsvar av våre felles internasjonale interesser gleder oss«. Natalia Nikonorova, utenriksminister i folkerepublikken Donetsk, 2017. (Plakett på Donetsk-senteret i Helsinki).

Nikoronovas ord om »informasjonssenterets betydning« for medie, — kultur-og økonomi-bånd mellom Finland og Donetsk ble besvart av over 30 finske aktivister som signerte et brev med gratulasjoner til utenriksminister Nikonorova og løfter om å styrke relasjonene innen kultur, utdanning, informasjon, handel, turisme og ellers.

Signert takkebrev fra finske aktivister til Donetsk-utenriksminister Nikonorova.

Ansatte ved representasjons-kontoret og president i vennskapssambandet Finland-Novorossia, Jaana-Marika Kurtti, holdt velkomsttale for venner fra Russland, Novorossia og Donetsk-republikken.

Finske Donbass-venner var virkelig begeistret for å kunne russiske sanger både på finsk og russisk. Under åpningen ble det etablert en video-link til Janus Putkonen, den finske direktøren av informasjonsbyrået »DONi News«. Alle kunne ta ordet til fri debatt i en god atmosfære.

Kilde: DONi News Agency, 10/12-2017, oversettelse for Friheten, Per Lothar Lindtner, 11/12-17.

Donetsk People's Republic Representative Center opened in Helsinki — Finland supports non-recognized states

Right after Finland celebrated her centenary on December 6th 2017, Donetsk People's Republic opened her official representative center in the Finnish capital on December 9th, 2017. The event was very widely reported in Donetsk, Russian and Ukrainian media. The DPR representative center has official status in Finland since autumn 2016, when it was registered by the Finnish Patent and Registrations administration. Before that, since Summer 2014, Finnish representative was based on power of attorney from Donetsk authorities. Finnish authorities have nothing against the DPR representative, since Finland has a good tradition in supporting representatives of non-recognized states. Earlier for example East Germany (GDR) and Palestine had functioning representatives in Helsinki despite non-recognition. Finland had good tradition in supporting especially non-regocnized GDR. Not surprisingly many of those Finns who once supported GDR, now support DPR. This in fact means majority of Finnish intellectuals, most of whom are at least positively interested. For Finnish authorities DPR representative is very comfortable for enstreghtening Finland's international position and supporting the Minsk peace process. Unfortunately, Finnish foreign ministry is temporary paralyzed, because after the split of the «True Finns» party, the new party of foreign minister Timo Soini («The Blues») has only 1 % support, thus Finnish foreign ministry does not have real mandate to represent Finns' opinion.

The DPR representative already has organised tourist trips for Finns to Donbass and will continue in 2018. Also, several books have been published in Finnish and seminars and conferences organised, also with Nordic experts. The main achievement of the center this far is the fact that most Finns know about Donetsk People's Republic and accept her existence. Also, journalists write more respectively.

DPR representative opened in good atmosphere with Finns from various fields of life and profession and various ages. An address by DPR foreign minister Natalia Nikonorova was read to the audience at the opening. Nikonorova wrote, that «opening of the DPR representative center in Finland became and important step towards strenghtening information, cultural and economic ties between DPR and Your State.» In answer, over 30 Finnish activists from various spheres undersigned a letter of gratitude for the DPR foreign minister Nikonorova and promised to develop Finnish-DPR relations in the fields of culture, education, information, trade, tourism and others.

Employee of the DPR representative office and president of the Finland-Novorossia Friendship Society Ms Jaana-Marika Kurtti raised a toast for all friends of Russia, Novorossia and Donetsk People's Republic.

The Finnish friends of Donbass were really happy to sing Russian songs together in both Finnish and Russian languages.

During the opening, a video link with Donbass was established with the Finnish director of the information agency «DONi» Janus Putkonen.

At the evening, free debate continued in good spirits.